Průmysl 4.0

Robotizace a automatizace v ČR nejrychleji postupuje v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu či službách. Prvky Průmyslu 4.0 řada firem zavádí právě během letních odstávek, kdy období celozávodních dovolených využívá k modernizaci výrobních linek.

Celkově je ale ČR na začátku cesty k Průmyslu 4.0. Čtvrtá průmyslová revoluce sebou přináší i řadu problémů jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Firmy volají i po reformě vzdělávacího systému. Vyplývá to z ankety ČTK.

Firmám automatizace přináší posílení kvality i plynulosti výroby. Zavádění Průmyslu 4.0 je šancí jak udržet a zvýšit konkurenceschopnost. „Automatizace a digitalizace se samozřejmě zavádějí rychleji v Německu, které je průmyslovým lídrem a využívá i dražší pracovní sílu, kterou se snaží modernizací nahradit. Ale naše průmyslová tradice i současnost a blízkost nejvyspělejším trhům nás nutí na nic nečekat a držet krok s těmi nejlepšími,“

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Stranou tohoto dění nemůže zůstat ani Česká republika.

Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, které našemu průmyslu přináší tato zcela nová filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje, a připravit pro průmyslovou výrobní i nevýrobní sféru podmínky k realizaci nové (tzv. čtvrté) průmyslové revoluce v ČR. Dlouhodobým cílem této iniciativy je udržet a posílit konkurenceschopnost ČR v době masového nástupu uvedené filosofie ve světě.

Digitalizace ekonomiky probíhá v široké škále odvětví. Lze jmenovat sektory jako elektronika, elektrotechnika, konstrukce a výroba strojů a zařízení, výroba nástrojů, automobilový průmysl, energetika, chemická a farmaceutická výroba, hutnictví a ocelářství, informační technologie a telekomunikace, průmyslová automatizace, radiokomunikace, ale i údržba, bankovnictví, finanční a marketingové služby, obchodní činnost, poradenské služby, reklamní činnost, vývoj software, zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, výživa a další. Lze tedy konstatovat, že cílem Průmyslu 4.0 je přinést úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty — od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých firmách. Inovace, flexibilita i produktivita, to vše by v pojetí Průmyslu 4.0 mělo být nově definováno.

Cílem Iniciativy Průmysl 4.0 je ukázat možné směry vývoje a nastínit opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomiku a průmyslovou základnu ČR, ale též pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické změny. Iniciativa obsahuje základní informaci o nutnosti neodkladných změn vyvolaných nástupem 4. průmyslové revoluce a mapuje opatření na podporu investic, aplikovaného výzkumu a standardizace, zpracovává otázky spojené s kybernetickou bezpečností, logistikou i legislativou.

Jednotlivé kapitoly dokumentu popisují současný stav, směry dalšího vývoje a klíčové výzvy v jednotlivých oblastech, které je nutno v rámci zvýšení připravenosti České republiky na aktuální vývoj řešit. Rozsah a úroveň materiálu poskytují detailní informace pro vládu ČR, klíčové resorty a sociální partnery tak, aby byli schopni urychleně formulovat konkrétní opatření, reagující na probíhající změny, způsobené technologiemi 4. průmyslové revoluce. Iniciativa Průmysl 4.0 si současně klade za cíl zmobilizovat podnikatelskou sféru i výše uvedené zainteresované strany k aktivnímu zapojení při její implementaci a realizaci v podmínkách ČR.